Click or drag to resize
TridiagonalMatrixDeterminant Method
Computes the determinant of the matrxi.

Namespace:  Meta.Numerics.Matrices
Assembly:  Meta.Numerics (in Meta.Numerics.dll) Version: 3.1.0.0 (3.1.0.0)
Syntax
public double Determinant()

Return Value

Type: Double
The determinant det M.
Remarks

Computing the determinant of a tridiagonal matrix is an O(N) operation.

See Also